kuro-talpos konteinerio tipo

kuro talpa konteinerio tipo 2500 l